تأثیر طراحی شغل بر فلات زدگی شغلی کارکنان معاونت امور استان های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند سازمان صدا و سیما

2 استادیار دانشگاه آل طه

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرات شمال

چکیده

کارکنان، کلید حرکت و تکاپو در محیط رقابتی سازمان‌های کنونی هستند و پایداری فعالیت‌های سازمانی به ایجاد و توسعه توانمندی‌های کارکنان در محیط کاری وابسته است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر طراحی شغل بر فلات-زدگی شغلی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ آماری در پژوهش حاضر عبارت است از تمامی کارکنان و مدیران معاونت امور استان‌ها در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران که تعداد آن‌ها 80 نفر است. مقدار حجم نمونه با توجه به حجم جامعه، به صورت تمام‌شماری تعیین گردید و پرسشنامه میان تمامی اعضای جامعه توزیع و تعداد 72 پرسشنامه قابل تحلیل گردآوری شد. در ارتباط با روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و در ارتباط با پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. در گام بعد از معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان داد رویکرد طراحی شغل بصورت معناداری بر فلات‌زدگی شغلی موثر است و از میان رویکردهای موجود، رویکرد مکانیکی می‌تواند میزان  فلات‌زدگی شغلی را افزایش دهد و تاثیرات منفی بر شرایط کارکنان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


افشار نژاد، علیرضا (1390)، تبیین رابطه طراحی شغل و عملکرد کارکنان در شرکت سهامی صنایع شیر ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

بلویزی، وندی؛ فلسفی نژاد، محمد؛ امینی، محمد تقی؛.خوش قامت احمدی، مرجان (1393)، مقدمه‌ای بر مدیریت منابع انسانی. انتشارات خرد سرخ

چهاردولی، سمیه؛ معمتدزاده، مجید؛ حمیدی، یداله؛ گلمحمدی، رستم؛ سلطانیان، علیرضا (1393). بررسی ارتباط طراحی شغل، عملکرد و رضایت شغلی در کارکنان بانک، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، جلد 4، شماره 3، ص 86-75.

حاتمی، سیده محبوبه؛ قلعه‌ای، علیرضا (1396)؛ بررسی رابطه فلات شغلی و لنگرهای شغلی با تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در میان کلیه معلمان زن متوسطه دوم شهرستان راز و جرگلان در سال تحصیلی 96-1395، کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خنیفر، حسین؛ (1385)؛ بررسی ابعاد روانی فلات شغلی و ارائه راهکارهای عملی برون رفت؛ فصلنامه فرهنگ مدیریت؛ سال 4؛ شماره 12؛ صفحات 111-83

سعادت. 1397. مدیریت منابع انسانی. سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)

سلیمانی باغشاه، فریده (1384)؛ بررسی روابط رهبر – پیرو با نگرش فرسودگی شغلی در سازمان تامین اجتماعی استان کرمان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

شریعت نژاد، علی؛ اسماعیلی، محمود رضا؛ اسماعیلی؛ عارف نژاد، اسماعیل. "(1396). شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجا کننده فلات زدگی شغلی در سازمان های دولتی با استقاده از روش دلفی  فازی. مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی. شماره 44. 198-173.

صادقی، یوسف؛ مبین، میثم، 1393؛ بررسی رابطه ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و فلات‌زدگی شغلی بر اساس مدل سه عاملی باردویک در شرکت توزیع نیروی برق استان قم؛ بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق

طبرسا، غلامعلی؛ رضائیان، علی؛ هادی‌زاده مقدم، اکرم؛ جمالی نظری، آرزو؛ (1393) طراحی و تبیین الگوی مدیریت

فلات‌زدگی شغلی در سازمان‌های ایران، مورد مطالعه: صنعت، معدن و تجارت؛ فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی؛ سال 3؛ شماره 9؛ صفحات 104-90 ، 22

عطایی، فریبا؛ 1395؛ بررسی ابعاد روانی فلات شغلی و ارائه راهکارهای عملی برون رفت، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و مهندسی

فیاضی، مرجان؛ ضیایی، ثریا (1392)، تاثیر فلات زدگی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کتابداران، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال 6 ، شماره 11، صفحات 91-74

Abraham, N.M., Nwovuhoma, I., & Malik, C.A., (2016). Career Plateau and Employee performance in Secondary schools in Rivers State. African International Journal of Educational Learning, 4(8), 168-176.

Agolla JE & Angori H.2009 . AN assessment of academic strees among ndergraduate student: The case of University of Botswana. Educational Research and Review. 4(2): 63-70

Beheshtifar, M., modaber, H. (2013). The investigation of relation between occupational and career plateau. Interdisciplinary Journal of Contemporary research in business 4 (11): 650-660.

Drucker Godard, Carole, et al. (2015). Career plateauing, job satisfaction and commitment of scholars in French universities. Public Organization Review 15 (3): 335-351

Feldman, D.c, Weitz,B.A, (1988), career plateaus in the sales force: understanding growth, Journal of personal selling & sales and removing blockages to employee management, 8 (3), pp. 23-32.

Godshalk, Veronica M, Fender,c, Melissa,(2014), external and internal reasons for career plateauing, relationship with work outcomes, group and organizational management, 40 (4), pp. 529-559.

Godshalk, Veronica M, Fender,c, Melissa,(2014), external and internal reasons for career plateauing, relationship with work outcomes, group and organizational management, 40 (4), pp. 529

Hossain, Tanjela. 2018: Effects of Perceived Career Plateau on Work Related Attitudes: A Study on Employees of Bangladeshi Private Organizations, IOSR Journal of Applied Chemistry, Vol. 11, Issue, 10 Ver, PP 44-54.

Hurst, s.c, Kungu, K, Flott, P.stres,(2012), Organizational Citizenship Behaviour, and coping: Comparison among plateaued & non plateaued employees: Business and Management Research, pp. 17-27 .

Miles,Chon, Gordon, Jean, Storlie, Christine,(2013), Job satisfaction pereceived career plateaued and the perception of promotability: A correlational study, The Journal of international management studies, 8 (1), pp.1-9

Nikolaos, K, & Panagiotios, T ,(2011), Investigating the link between motivation, work stress and job performance: Evidence from the banking industry. Paper presented at the 8th International conference on Enterprise  systems, Accounting and logistics (8th ICESAL’11)

Oriarew,G.O., Agbim,K.C., & Owoicho, M. (2013). Enterpreeurial success, knowledge workers plateauing and turnover: the impact of relatedness International Journal of Scientific and Research publications, 3(6): 1-7.

Parker, Sharon K. and Fangfang Zhang, 2016: Designing Work that Works in the Contemporary World: Future Directions for Job Design Research, Springer International Publishing.

Penkar, Daniel J, Agrawal, Rajesh Kumar, (2012), A Study of Employees Career Plateau in Education Setor with Refrence to Punecity, International Journal of Business and Management Tomorrow, vol 2, No 3, pp. 1-9

Salami, S. O. (2010). Career plateauing and work attitudes: moderating effects of mentoring with Nigerian employees. The Journal of International Social Research, 3(11), 499-508.

Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2010). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.

Wang, Zhining, Aang, Nianxin, (2012), Knowledge sharing, innovation and firm performance, Expert systems with Applications, 39, 8899- 8908   

Wickramasinghe, Vathsala, Jayaweera, Mayura, (2010), Impact of career plateau and supervisory support on career satisfaction: A study in offshore outsourced It firms in Srilanka, career Development International, vol.15, ISS: 6, pp.544-561