ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش در دستگاههای اجرایی شهر ساری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد، چالوس، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 علوم انسانی،مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر دانش در دستگاه‌های اجرایی شهر ساری است. از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. از طرفی چون پژوهش به تبیین مدل می‌‌پردازد می‌‌توان گفت که در دسته پژوهش‌های توسعه ای نیز قرار دارد. جامعه آماری این تحقیق خبرگان ، مدیران و معاونین بوده که در مجموع 10 نفر شامل اساتید مدیریتی و تمامی مدیران و معاونین دستگاههای اجرایی شهر ساری هستند. روش نمونه‌گیری بصورت طبقه‌بندی بوده که تعداد 584 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم‌افزارهایSpss, AMOS  استفاده شده است. نتایج یافته‌های تحقیق نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد. بین همه متغیرهای تحقیق و ابعاد آنها روابط معناداری بوده و تنها رابطه میان بعد اشتراک‌گزاری دانش با مدیریت منابع انسانی معنادار نبوده است. همچنین وضعیت مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. در راستای اهداف این دستگاه‌های اجرایی، پشتیبانی مدیریت ارشد می تواند باعث افزایش سطح و کیفیت به اشتراک گذاری دانش از طریق کارکنان متعهد شود.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی نژاد، مهدی، محی‌الدینی، زهرا(1388). بررسی رابطة بین انتخاب کارکنان و اثربخشی سازمان مورد سنجی در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، مجله پژوهش‌های مدیریت، دوره 2، ش3، 147-117.

افخمی روحانی، حسین؛ دعایی، حبیب اله(1397). رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره 8، ش1،70-55.

تولیده، زهرا، صادقی فر، جمیل، نصیری پور، امیراشکان، روشنی، محمد(1395). رابطه شیوه‌های جبران خدمات با عملکرد شغلی در میان کارکنان پرستاری، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره 14، ش3، 290-282.

حسین رفیعی، سعید(1388). پیوند سیستم مدیریت دانش و ارزیابی عملکرد سیستم موثر منابع انسانی(بررسی موردی: سیستم مدیریت دانش و ارزیابی عملکرد شبکه تحلیل گران فناوری ایران)، فصلنامه تخصصی رشد، دوره 6، ش22: 18-11.

درگاهی، حسین؛ اسدی، صدیقه؛ احمدی، بتول؛ محمودی، محمود(1397). بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه بیمارستان، دوره 17، ش1، 108-97.

سعادتمند، زهره؛ محققیان، شهناز(1393). عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت مربیان و معلمان، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره5، ش3، 206-197.

سید نقوی، میرعلی و سهرابی، شهلا(1393). الگوی استراتژی‌های مدیریت دانش متناسب با وظایف مدیریت منابع انسانی و  نوع مشاغل، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره7، ش26، 87- 63.

شفی، کوروش(1386). مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های یادگیرنده، نشریه تدبیر، دوره 17، ش176،34-30.

صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم؛ حر محمدی، مریم(1391). بررسی تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی(مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس)، فصلنامه علمی پژوهشی   دانشکده بهداشت یزد، دوره11، ش1، 86-76.

صوفی، جهانیار؛ طاهری، پریسا(1391). مدیریت دانش سازمانی، تهران، انتشارات سیمای دانش، چاپ اول.

ضامنی، فرشیده و پذیرفته، زیبا(1396). مروری بر مدیریت دانش و مدل‌های قابل استفاده آن در سازمان‌های امروز، فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری، دوره 4، ش2، 19-1.

عطایی، سید شکور؛ قاضی زاده فرد، سید ضیاءالدین(1393). ارائه الگوی بکارگیری مدیریت دانش در پدافند غیر عامل(با تاکید بر نقش منابع انسانی)، فصلنامه علمی ترویجی پدافند غیرعامل، دوره5، ش3، 19-11.

علوی، سید علی، مشفق، مهدی(1387). بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه، (مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق)، مجله اندیشه مدیریت، دوره2، ش2، 122-95.

Jacobs, Ronald L(2017). Knowledge Work and Human Resource Development, Human Resource Development Review, gain exposure, Volume: 16, issue: 2, page(s), 176-202.

Martin Sons, M.G(2016). Human resource management applications of knowledge-based systems, International Journal of Information Management, Volume 17, Issue 1, 35-53.

Matošková, Jana, Směšná, Petra (2018). Human resource management practices stimulating knowledge sharing, Management & Marketing, Challenges for the Knowledge Society, Vol, 12, Issue, 4, 1-11.

Soo, Christine, Amy Wei Tian, Stephen T. T. Teo, John Cor (2016). Intellectual Capital–Enhancing HR, Absorptive Capacity, and Innovation, Human Resource Management, Volume 56, Issue 3, 431–454.

Sumi, J (2011). Human Resource Management and Knowledge Management: Revisiting Challenges of Integration. International Journal of Management & Business studies. 1, 56–60.

Yang, B., Watkins, K. E., & Marsick, V. J (2019). The construct of the learning organization: Dimensions, measurement, and validation. Human Resource Development Quarterly, 15(1), 31-55.