فراتحلیل مطالعات انجام شده در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ازاد

2 دانشگاه ازاد تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات انجام شده در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه است. روش پژوهش فراتحلیل بوده و جامعه آماری شامل مطالعاتی بوده که در فاصله سال‌های 1390 تا 1396 در داخل و 2010 تا 2016 در خارج به صورت مقاله تمام متن در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی (Noormags، Magiran و SID) و خارجی (Pub-Med) در دسترس بودند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از چک‌لیست مشخصات طرح‌های پژوهشی استفاده شد. پس از بررسی ملاک‌های ورود و خروج و نیز تحلیل حساسیت 20 اندازه اثر از مطالعه دارای شرایط فراتحلیل، به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل‌های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی با استفاده از نرم‌افزار CMA استفاده گردید. تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش‌ها نشان داد که رضایت شغلی کارکنان دانشگاه بر حسب سال تفاوت وجود دارد. به طوری که پس از حذف شش اندازه اثر پرت مقدار اندازه اثر ترکیبی برای مدل اثرات تصادفی (مدل انتخاب شده برای این فراتحلیل) برابر با 67/0 به دست آمد که از لحاظ آماری معنادار بود. همچنین رضایت شغلی کارکنان بر اساس روش‌های نمونه‌گیری متفاوت است؛ اما بر اساس جنسیت تفاوتی وجود ندارد. با توجه به نتایج فراتحلیل می‌توان گفت که رضایت شغلی کارکنان دانشگاه از اهمیّت خاصی برخوردار است و توجه به آن توسط مسئولین می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی، محمودرضا؛ و صیدزاده، حیدر. (1396). تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 25(83)، 51-68.

الوانی، شکوفه. (1389). بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. طرح پژوهشی دانشکده پزشکی کاشان.

حریری، نجلا؛ اشرفی، حسن. (1388).  بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مراکز استان‌ها. مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(1): 23-30.

چهره، شبنم و همکاران (1387). نظرسنجی تلفنی از مردم تهران در باره رضایت شغلی. روزنامه همشهری.

زارعی متین ، حسن. (1374). تبیین الگوهای فرهنگ سازمانی بر اساس ارزش‌های اسلامی، رساله دکترای دانشگاه تربیت مدرس.

زاهد، عادل؛ نامور، یوسف؛ نوبخت، شهرام. (1388). رابطه رضایت شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی شهرستان مشکین شهر. مجله علوم تربیتی. 2(8)، 107-128.

سیادت، سیدعلی؛ مختاری پور، مرضیه. (1386). مدیریت و رهبری با هوش هیجانی. مجله تدبیر، شماره 165.

گل‌پرور، محسن؛ حسین‌زاده، خیراله؛ آقایی، اصغر. (1390). الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی. مجله راهبردهای بازرگانی، 1(50): 405-416.

گلی‌زاده، ناهید. (1384). بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی بانک ملی استان آذربایجان شرقی با کارکرد خانوادگی آن‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

مختاری‌پور، مرضیه. (1389). رابطه هوش سازمانی و مدیریت دانش، مجله مدیریت دانش سازمانی، 30، 17-24.

Chen, C.F. (2006). Job satisfaction, organizational commitment, and flight attendants’ turnover intentions: a note. Journal of Air Transport Management, 12, 274-276.

Cortese, C.G. (2007). Job satisfaction of Italian nurses: an exploratory study, Nursing Management; 15(3), 303- 312.

Harland, L., Harrison, W., Jones, J., & Reiter-Palmon, R. (2005). Leadership behaviors and subordinate resilience. Journal of Leadership and Organizational Studies, 11, 2-14.

Liobet, J., Fito, A.M. (2013). Contingent workforce, organisational commitment and job satisfaction: Review, discussion and research agenda.

Luthans, F., Youssef, C.M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33(3), 321-349.

Ma, C.C., Samuels, M.E., Alexander, J.W. (2003). Factors that influence nurses' job satisfaction. Journal Nurs Adm, 33(5), 293-9.

Norizan, I. (2012). Organizational commitment and job satisfaction among staff of higher learning education institutions in Kelantan. (Doctoral dissertation, Universiti Utara Malaysia).

Spector, P.E. (1997). The role of fusion in antisocial behavior at work; "In R. A, thousand Oaks. Perspectives on Justice: Theory and Applications. New York: 87- 108.

Taejo, L., Gary, N. M., Yang, B. (2003). Relationships among Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Learning Organizational Culture in One Korean Private Organization, Dissertation for the degree of doctor of philosophy, University of Minnesota.

Timothy, A., Maunt- Michael, K. (2002). Five factor model of personality and job satisfaction: a meta – analysis. Journal of applied psychology, 87(3), 530-541.

Zincirkiran, M., Emhan, A., Yasar, M.F. (2015). Analysis of Teamwork, Organizational Commitment and Organizational Performance: A Study of Health Sector in Turkey. Asian Journal of Business and Management (ISSN: 2321-2802), 3(02).