بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر تسهیم دانش با تاکید بر نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهرستان رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر تسهیم دانش با تاکید بر نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان شرکت مخابرات شهرستان رشت می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر روش توصیفی بوده است. به لحاظ جمع آوری داده ها میدانی است و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر 230 نفر از کارکنان شرکت مخابرات شهرستان رشت می باشند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 174 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و LISREL 8.58 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تسهیم دانش و رهبری تحول‌گرا بر عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی کارکنان مخابرات شهرستان رشت تاثیر دارد و همچنین نتایج نشان داد که عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی بر تسهیم دانش کارکنان مخابرات شهرستان رشت تاثیر دارد. نتایج تحقیق حاضر در بهبود تسهیم دانش کارکنان مخابرات شهرستان رشت کاربرد دارد

کلیدواژه‌ها