طراحی مدل تاب آوری در شرایط بحران بر مبنای نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی مدیران وکارشناسان(مورد مطالعه سازمان هلال احمر کل کشور)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه ازاد

چکیده

چکیده
این پژوهش با هدف طراحی مدل تاب آوری در شرایط بحران بر مبنای نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی مدیران وکارشناسان انجام شده است روش تحقیق: تحلیلی اکتشافی می‌باشد با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به میزان 215 نفر تعین گردید به منظور طراحی مدل نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی پس از مطالعه متون عام جامعه شناسی و پایگاه‌های علمی، 450مفهوم در خصوص نهادینه نمودن فرهنگ بطور عام، استخراج گردید
یافته ها : اولین مرحله با توجه به انجام تحلیل عامل اکتشافی باستفاده از نرم افزار روی هفتاد وسه مفهوم، پنج مؤلفه اصلی شامل مؤلفه‌‌های مدیریتی تاب آوری ، اهداف تاب آوری ، فرهنگی تاب آوری ، استراتژیک و یادگیری تاب آوری در شرایط بحران شناسایی و با توجه به ادیبات تحقیق نامگذاری شدند. در دومین مرحله، تکنیک و نرم افزار دیماتل برای تعیین میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیر‌پذیری بین معیارها استفاده شدو درمرحله سوم بااستفاده از نرم افزار لیزرل مدل تاب آوری در شرایط بحران بر مبنای نهادینه‌سازی یادگیری سازمانی طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها