تبیین اثرات به کارگیری سبک های رهبری پدرسالارانه و اصیل در سازمان های دولتی و غیردولتی؛ مبتنی بر مقایسه تطبیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد گیلان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

سازمان های بخش دولتی و غیردولتی برای بقاء و رشد در محیط پویا، پیچیده و رقابتی امروز ناگزیرند از سبک های متنوع و مناسبی جهت رهبری و هدایت سرمایه های انسانی شان بهره گیرند؛ زیرا بهره گیری از سبک های نوین رهبری علی رغم برخی محدودیت های اجرایی، از مزایای عمده ای برخوردارند که علاوه بر ایجاد شادی و نشاط، پشتیبانی و افزایش مشارکت کارکنان در امور، منجر به ارتقاء عملکرد و بهره وری آنان و سازمان می شود. هدف این مطالعه، مقایسه تطبیقی دو سبک رهبری پدرسالارانه و اصیل از نظر تاریخچه، مفهوم، مزایا و ابعاد بوده و به منظور گردآوری این اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. همچنین در این پژوهش پس از تبیین مبانی نظری، مروری بر مهمترین یافته های پژوهشگران داخلی و خارجی درباره اهمیت و اثرات سبک های رهبری پدرسالارانه و اصیل بر امور مربوط به سرمایه انسانی از جمله عملکرد شغلی و اجتماعی کارکنان، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، رفاه عاطفی و رضایتمندی شغلی، یادگیری سازمانی، تسهیم دانش، توانمندسازی شغلی و غیره، صورت گرفته و در پایان نیز به بحث و جمع بندی یافته ها پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها