تبیین معیارهای ارزش گذاری مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی (مطالعه موردی : استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای ارزش گذاری مبتنی بر سطح بلوغ مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی و ارائه یک مدل بومی می باشد. در این تحقیق از دو پرسش نامه یکی در خصوص معیارهای ارزش گذاری با51 سوال با آلفای کرونباخ 0.94 و دیگری در زمینه سطح بلوغ مدیریت دانش با آلفای کرونباخ 0.93 با 98 سوال استفاده شده است. جهت بررسی روایی پرسش نامه ها از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. جامعه آماری شامل 86643 نفر از کارکنان سازمان های اجرایی استان خوزستان می باشد که با استفاده از رابطه «کوکران» 382 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss 22 و Amos 22 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که معیارهای ارزش گذاری شامل 17 مولفه می باشد، که مولفه فنی دارای بیشترین میانگین رتبه(09/11) و مولفه قابلیت نگهداری دارای کمترین میانگین رتبه(79/6) در بین سایر مولفه ها در جامعه آماری تحقیق دارا بوده است. سطح بلوغ مدیریت دانش شامل 13 شاخص می باشد که به صورت کلی، می توان گفت که این متغیر در سطح بیشتر از رضایت بخش قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین معیارهای ارزش گذاری و سطح بلوغ مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها