تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ازاد

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 114 نفر هستند که  تمامی آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌‌آوری داده‌‌ها از نمونه مورد مطالعه، از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهایپت و گوشال (1998) و پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر (1995) استفاده شد. داده‌‌های به‌دست‌آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین بعد اعتماد و توانمند سازی روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد (001/≤p). و همچنین بین بعد همدلی و توانمند سازی روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد (001/≤p).  بر اساس دیگر نتایج ابعاد سرمایه اجتماعی باعث توانمند‌‌سازی روانشناختی آزمودنی ها می شود یعنی هرچه کارکنان از اعتماد و همدلی بالاتری برخوردار باشند توانمند‌‌تر خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


تاجبخش،کیان.، ثقفی،مراد.، و کوهستانی‌‌نژاد، مسعود. (1382). "سرمایه‌ اجتماعی و سیاست‌‌های اجتماعی (بررسی وضعیت سرمایه‌ اجتماعی در ایران)"، رفاه اجتماعی،  شماره 10، صص200-155.

حسن زاده پسیخانی، محمد صادق.، و باقرزاده خداشهری، راضیه. (1397). تاثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره5، شماره1 ،صص 134-111.

عبدالهی،بیژن. (1388)، توانمند سازی کارکنان:کلید طلایی مدیریت منبع انسانی، تهران، انتشارات ویرایش.

صفری،امید.، سید امیراحمد، مظفری.، و پورسلطانی زرندی، حسین. (1396). مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر توانمندسازهای روانشناختی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران، مجله پیاورد سلامت، دوره 11، شماره3، مرداد و شهریور 1396

کشاورزی،علی حسین.، حسینی،سید احمد.، حیدری نصب، لیلا.،و آمده، علی اصغر. (1391). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: استانداری قم). مجله دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت، سال18، شماره50، صص344-329.

محمودی، احمد.، یونسی،جلیل.، و رحیمی زاده، میشم. (1394). رابطه سرمایه اجتماعی و روانشناختی با نقش میانجی خودکارآمدی در دبیران تربیت بدنی. مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره2، شماره7، صص 39-23.

نصر اصفهانی،علی.، فرخی،مجتبی. و امیری، زینب. (1395). تاثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان. (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان شریعتی تهران). مجله جامعه شناسی کاربردی دوره62، شماره2، صص 126-111.

Abinaya,K.(2014).Sabjective well-being and psychological empowerment among the employees of an auto component manufacturing company.Global Journal of Research in Management,4(2),20-34

Javed,B.,Khan,A.A,Bashir,S., and Arjoon,S.(2017).Impact of ethical leadership on creativity : the role of psychological empowerment.Current Issues in Tourism,20(8)839-851.

 Kim,P.B.,Lee,G. and Jang,J.(2017).Employee empowerment and its contextual determiants and outcome for service workers: a cross –national study .Management Decision.55(5),1022-1041.

Weil,F. Lee,M.(2012).The Burdens of Social Capital:How Socially Involved People Dealt With Stress after Hurricane Katrina,Social Science Research.