تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ازاد

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 114نفر بود. تعداد 87 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از نمونه مورد مطالعه، از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهایپت و گوشال (1998) و پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر (1995) استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین بعد اعتماد و توانمند سازی روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد (001/0p≤). و همچنین بین بعد همدلی و توانمند سازی روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد (001/0p≤). بر اساس دیگر نتایج ابعاد سرمایه اجتماعی باعث توانمند‌سازی روانشناختی آزمودنی ها می شود یعنی هرچه کارکنان از اعتماد و همدلی بالاتری برخوردار باشند توانمند‌تر خواهند بود .

کلیدواژه‌ها