بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی در تمایل به جانشین پروری مدیران دراداره امور مالیاتی استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد کمیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، کمیجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف  نقش مهارتهای مدیریتی در تمایل به جانشین پروری مدیران اداره امور مالیاتی استان همدان انجام شده است . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاط روش تحقیق توصیفی –همبستگی و از نوع تحقیات میدانی است که به شیوه کمی انجام شده است، همچنین در این تحقیق برای گردآوری داده های آماری از روش میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تمامی کارکنان شاغل در اداره امور مالیاتی استان همدان به تعداد 4745 نفرمی‌باشند که با استفاده ازجدول مورگان تعداد 354 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه از شاخص‌های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودار‌ها در بخش آمار توصیفی، و از آزمون‌های کلوموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک عاملی  موجود در بسته‌ نرم-افزاری SPSS در بخش آمار استنباطی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در فرضیه اصلی مهارت های مدیریتی در تمایل به جانشین پروری تاثیر معناداری دارد و در فرضیه های فرعی از بین مولفه های مهارت های مدیریتی، تنها مهارت انسانی در جانشین پروری تاثیر دارد و مهارت ادراکی و فنی در تمایل به جانشین پروری تاثیر چشم گیری ندارند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، سیّدعلی اکبر و مرادی، مرتضی و کمال آبادی، فرانک(1391). تأثیر رابطه بازی بر نگرش و رفتار کارکنان سازمان،. دو فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، س چهارم، ش 1، صص 15 - 1 .

آقاجانی، محمدجواد (1391).  مقایسه میزان فرسودگی شغلی پرستاران در بخشهای مختلف پرستاری.. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، دوره نهم، شماره دو، صص 104 – 97

ابراهیمی، مرجان(1393)، بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران با جانشین پروری، دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی صص 104 – 97.

پورصادق، ناصر(1391)، بررسی عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه جانشین پروری مدیران؛ فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات منابع انسانی، سال دوم، شماره هفتم صص 19 – 17.

پیمان،پونه،(1387)، مهارتهای مدیریتی،مچله آموزشی وخبری مدیران، شماره 5، صص 29 – 13.

طاهری،مصطفی(1393)، بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک، مدیریت استعداد و جانشین پروری در اداره آموزش و پرورش ممسنی، کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21. صص 15 – 9.

عباسی هرهفته، بهزاد،(1390)، طراحی یک مدل برای سیستم برنامه ریزی جانشینی شرکت مپنا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، صص 59 - 42

فالمر، رابرت و کانگر، جی(1387)، استعدادیابی و جانشین پروری،ترجمه بهزاد ابوالعلایی، انتشارات سرآمد .

منافی،سید هادی،(1387)،"بررسی نقشها و مهارت های مدیریتی در سازملن ها،ماهنامه تدبیر،شماره 26،صص18-14.

 Bandura, A. (1997). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, (84), 191-215.

Hemmati, ghasem, (2015), Triple Management, Skills, https :// ww w. linkedin .com

Helton, Kimberly; Jackson, Robeti. (2007). Navigating Pennsylvania's Dynamic workforce: Succession planning in a Complex Environment. Public personnel Management, pp. 355-477.

Katz, Robert. 1974. Skills of an effective administrator. Harvard Business Review. September-October 90-101

Kim, Sooyoung. (2007) “Learning goal orientation, formal mentoring, and leadership competence in HRD A conceptual model”, Journal of European Industrial Training, Vol. 31, No. 3, pp.181-94.

Kim, y. (2005). Manag ing succession: developing tomarrow's leaders today, A future executive leadership competency framework. Master of art in leadership and training, Royal yoads university.

Leggett, Catherine (2013), succession management at ICMA-RC, building retirement security, CHRO, SVP of HR, October 21, p.20

Salehi, Hoshyar, Mohammadi, Foad & Mohammadi, Hesam (2014), Relationship Between Management Skills and Customer Experience Management, Indian J.Sci.Res. 7 (1): 626-634, Issn: 2250-0138