بررسی تاثیر مهارت های مدیریتی در تمایل به جانشین پروری مدیران دراداره امور مالیاتی استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد کمیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، کمیجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نقش مهارتهای مدیریتی در تمایل به جانشین پروری مدیران دراداره امور مالیاتی استان همدان انجام شده است . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع تحقیقات میدانی است که به شیوه کمی انجام شده است، همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه-ای و داده های آماری از روش میدانی استفاده شده است. جامعه آماری کلیه مدیران شاغل در اداره امور مالیاتی استان همدان به تعداد تعداد 90 نفر به عنوان نمونه با روش سرشماری در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه از شاخص‌های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودار‌ها در بخش آمار توصیفی، و از آزمون‌های کلوموگروف-اسمیرنوف، تحلیل واریانس یک عاملی موجود در بسته‌ نرم‌افزاری SPSS در بخش آمار استنباطی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در فرضیه اصلی مهارت های مدیریتی در تمایل به جانشین پروری تاثیر معناداری دارد و در فرضیه های فرعی از بین مولفه های مهارت های مدیریتی، تنها مهارت انسانی در جانشین پروری تاثیر دارد و مهارت ادراکی و فنی در تمایل به جانشین پروری تاثیر چشم گیری ندارند.

کلیدواژه‌ها