بررسی تأثیر هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند- ایران - تهران

چکیده

در این پژوهش هدف اصلی اندازه گیری هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان با استفاده از معادلات ساختاری است. هوش سازمانی عبارت است از کسب دانش و اطلاعات جامع از همۀ عواملی که بر سازمان تآثیر می گذارد. همچنین انگیزش تحصیلی شامل ، نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همه جانبه عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها، برای برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است، سوق می دهد. برای اندازه گیری میزان هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی کارل آلبرخت که دارای 49 گویه است، مورد استفاده قرار گرفته است. انگیزش تحصیلی دارای هفت بعد یعنی چشم‌انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد می‌باشد. برای اندازه گیری انگیزش تحصیلی، پرسشنامه استاندارد هارتر که شامل 33 گویه و هدف آن مقیاس اصلی هارتر است، مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی البرخت میان 60 هیئت علمی و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر میان 160 دانشجو توزیع گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها که آمار توصیفی و استنباطی و معادلات ساختاری برای مقایسه بین پارامترها استفاده شده است که در بخش هوش سازمانی اعضاء هیئت علمی چشم انداز استراتژیک، اتحاد و توافق و کاربرد دانش در سطح اعضاء هیئت علمی بیشترین اهمیت و اثرگذاری آنها بر انگیزش تحصیلی دانشجویان بیشتر است.

کلیدواژه‌ها