نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان در رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه آزاداسلامی واحد زابل

2 دانشگاه آزادزابل

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی و برازش الگویی ساختاری از روابط علّی بین فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی و میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی است. این پژوهش از نوع مقطعی- توصیفی است. آزمودنی‌های این تحقیق 226 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان هستند که با روش تمام شمار انتخاب گردیده و سپس پرسش‌نامه‌های فرهنگ سازمانی دنیسون، توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و انگیزش شغلی رابینسون را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل تأیید عاملی و الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد که تحلیل‌های الگویابی معادلات ساختاری، برازندگی الگو را مورد حمایت قرار دادند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که فرهنگ سازمانی به صورت غیرمستقیم از طریق توانمندسازی روانشناختی با انگیزش شغلی رابطه مثبت و معناداری دارند؛ لذا پیشنهاد می‌شود که مدیران با فراهم آوردن فرهنگی که در آن، کارها به صورت تیمی، توزیع اطلاعات عادلانه، تصمیم‌گیری مشارکتی، ارتباطات باز، پاداش‌های متناسب با عملکرد و جلسات اثربخش برگزار می‌شوند، زمینه را برای توانمندکردن کارکنان و به تبع آن افزایش انگیزش بوجود آورند.

کلیدواژه‌ها


امیریزدانی، فرزانه. (1394) . بررسی رابطه فرسودگی شغلی با وضعیت حمایت های اجتماعی دریافتی در مددکاران اجتماعی شاغل در سازمات بهزیستی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، صص 80-78.

بیگی فرد، سلیمه.(1388) بررسی ارتباط ویژگی شخصیتی سخت رویی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی در بین کارمندان مراکز توانبخشی بهزیستی شیراز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.3(12) : 124-112.

خانعلیزاده، رقیه؛ کرد نائیچ، اسدالله، فانی، علی اصغر و همکاران(1389). رابطه توانمند سازی و یادگیری سازمانی مورد مطالعه دانشگاه تربیت مدرس. پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 3، نیمه اول 1389، صص45-20.

داوودی، هادی. بهاری، فرهاد. میرزاجانی، مهدی (1392). ارتباط فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی معلمان. فصل نامه کار و مشاوره سازمانی، 4 (13) :139-127 .

رجایی پور، سعید. جمشیدیان، عبدالرسول. و ناهید، نادری. (1395). مفاهیم و راهبرد های توانمندسازی کارکنان. ماهنامه تدبیر.18( 23) : 127-110.

زارعی متین، حسن؛ محمدی الیاسی، قنبر و صنعتی، زینب (1396). بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمند سازی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی استان قم. فصلنامه فرهنگ مدیریت. صص116-87.

زراعتی، زهرا. (1396). بررسی رابطه فرسودگی شغلی و کارکرد های خانوادگی در کارکنان بخش درمان مرکز روانپزشکی رازی، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی مصطفی اقلیما، جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، پاییز سال 1396، 111-110.

Bheung S, Toward (2013). An organizational culture framework in construction international. Journal Project Management.1-12.

Bampbell S L, Fowles E R, Weber B J. (2014). Organizational structure and job satisfaction in public health nursing, Public Health Nursing, 21(6), 564-571.

Blanchard, K. (2005). Leading at a higher level: Blanchard on leadership and creating high performing organizations. FT Press.

Bolagar S, Khaddam H. (2017). The relationship between leadership styles of nurse managers and job satisfaction of nurses, Journal of Gorgan University of Medical Sciences,9 (3): 68-65.

Bhatnagar, J. (2017). Predictors of organizational commitment in India: strategic HR roles, organizational learning capability and psychological empowerment. The International Journal of Human Resource Management, 18 (10), 1782-1811

Chang L. C., Shih C. H., Lin S. M. (2010). The mediating role of psychological empowerment on job satisfaction and organizational commitment for school health nurses: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 47, 427-433.

Chiang, F., Au K. Y, Huid, M. K. (2011). The moderating effect of collectivistic orientation in psychological empowerment and job satisfaction relationship. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 319-328.

Egan, T. B, Yang, B., Bartlett, K. R. (2014). The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 15 (3), 279-301.

Geggeni, M. Senicall, A. Castner, H (2017). Contingency approach to strategic management: a test of the mediating effect of leader member exchange on the relationship between psychological empowerment and job satisfaction in 21st century workplace. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 1143-1153.

Heknova S. Zang, Y. (2012). Exploring the relationships among leader-member exchange, employee empowerment and Job satisfaction in public organizations. Indiana University Bloomington School of Public and Environmental Affairs; Paper presented at the 12th Public Management Research Conference, Madison, Wisconsin, June 20-22.

Jain. Ajay K. Giga, Sabir I. Cooper, Cary L. (2018). Employee wellbeing, control and organizational commitment, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 30 No. 3, pp. 256-273.

Joe, A. Leschinger, F. Wang, G. (2013). Psychological empowerment and job satisfaction an analysis of interactive effects. Group & Organization Management, 34 (8), 271-296.

Kanaei, P&Greene, C.N. (2017). Role ambiguity, Locus of control and work satisfaction. Journal of applied psychology. 5:101-112.

Kahn W.A. (2015). Psychological Conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management journal .33:692– 724

Nokelainen, P., & Ruohotie, P. (2013).  "Modeling the Prerequisites of Empowerment”. INB. Beairsto Press co.

Pinders-Kessler, L., Bronsveld, I., Scheinert, S., Rückes-Nilges, C., de Jonge, H., & Nährlich, L. Derichs, N. (2013). Multicenter European Standardization and reference values for intestinal current measurement in rectal biopsies. Pediatric Pulmonology, 48.

Redmond, V., Mamford, D. &Riche, V. (2016). The Demographical Study on Job Satisfaction and Emotional Intelligence of White-Collar Employee at Puduchery, Indian Streams Research Journal, Vol. 5, Issue 7. pp. 1-7.

Reily. M. Benetly, A. Linn, S (2014). “Empowerment theory: psychological, organizational and community levels of analysis”, Inrappaport j, seidman e, Eds, Handbook of community psychology. New York, kluwer academic/ plenum publishers, PP 43–63.

Sigler, T. H., & Pearson, C. M. (2010). Creating an empowering culture: examining the relationship between organizational culture and perceptions of empowerment. Journal of quality management, 5(1), 27-52.

Sigler, T. & pierson, C. (2013). How internal marketing can cultivate psychological empowerment and enhance employee performance. Social Behavior and Personality: an international journal, 41(4), 529-537.

Spritzer, K. Mangione, C. M., Lee, P. P., Gutierrez, P. Berry, S., & Hays, R. D. (2009). Development of the 25-list-item national eye institute visual function questionnaire. Archives of ophthalmology, 119(7), 1050-1058.

Tomas, H. welthouse, J.(2015). The Influence of Job Satisfaction on Organizational Culture and its Dimensions in it Industry, Golden Research Thoughts, vol. 4, issue 10, pp. 1-10.