پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی از طریق مدیریت دانش در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ازاد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی از طریق مدیریت دانش در کارکنان اداراه کل ورزش و جوانان فارس انجام شد. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری، تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 114نفر است که تمام کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش (شرون لاسون ،2003) و توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر ،1995) بود. برای توصیف داده‌ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت دانش قابلیت پیش بینی و تاثیر گذاری 0/53 بر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنی ها را دارد و همچنین از بین مولفه های مدیریت دانش تنها مولفه کاربرد دانش قابلیت پیش بینی و تاثیر گذاری 0/31 بر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنی ها را دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، عباداله. (1395). رابطه خلاقیت و نوآوری با بهره‌وری منابع انسانی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 7، شماره 3،  پیاپی 27، صص 222-209.

جهانیان, رمضان و حیدری، آزاده و یوسفی، معصومه. (۱۳۹۶). مدیریت مدرسه محور، دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رشت، 22 و 23 آذر، صص 194-162.

جورابچی, مهناز و خسروی, علی اکبر. (1395). تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران. مجله نوآوری های مدیریت آموزشی، دوره5، شماره1, صص 154-135

سرمد، زهره و حجازی، الهه و عباس بازگان. (1390). روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.

سعادت، اسفندیار، صادقی، منصور. (1384). طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه سازی برای خلاقیت در موسسات پژوهشی کشور (حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ، مجله دانشور رفتار، دوره 12، شماره 4، صص 46-35.

عالیپور، رمضان و مردای، نوروز(1392) بررسی میزان بکارگیری مدیریت دانش در مدیران آموزش و پرورش. کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، 29 بهمن ماه، شیراز.

Andreeva, T., & Kianto, A. (2011). Knowledge processes, knowledge-intensity and innovation: A moderated mediation analysis. Journal of Knowledge Management, 15(6), 1016 –1034.

Aranda D. A., Molina-Fern.ndez L.M. (2002). Determinants of innovation through a knowledge-based theory lens, Industrial management, & Data systems, Volume 102, Number 5, Pp.296-308.

Bvznjany Farhi, B. Mahdavi, M. Abbasi. (2010). Factors influencing job satisfaction or dissatisfaction, Jornal of Human Rasource Management. 2(3): 10 – 21

Donate, M. J. & Sánchez de Pablo, J.D. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research. 68. Pp. 360–370.

Effron .M, Gandossy. R & Goldsmith.M. (2005). Human Resources in the 21 st Century.

Girtz. B. (2005). The quality concept in higher educational, "http: //www.uou.uadom .uu.se/kvalad/bidrkonf.html.

Hau, Y. S., Kim, B., Lee, H., & Kim, Y. (2013). The effects of individual motivationsand social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharingintentions. International Journal of Information Management, 33(2), 356–366.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modelling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115 –135.

Ho, A.L. (2011). Meditation, learning, organizational innovation and performance. Industrial Management & Data Systems, 111(1), 113-131.

Klarsfeld, A. (2009). The diffusion of diversity management: The case of France, Scandinavian Journal of Management, 25(4), 363-373.

Lambert, W. E. (2010). Servant leadership qualities of principals, organizational climate, and student achievement: A correlation study. Dissertation Abstract. Nova Southeastern University.

Mina, A., Bascavusoglu-Moreau, E., Hughes, A. (2014). Open service innovation andthe firm’s search for external knowledge. Res. Policy, 43 (5), 853–866.

Nonaka, I, & Takeuchi. (2016). The Knowledge – Creationg company, Oxford Univesity press

Palvalin, M., van der Voordt, T., & Jylhä, T. (2017). The impact of workplaces and selfmanagement practices on the productivity of knowledge workers. Journal of Facilities Management, Vol 63. Pp. 96-107.

Sauk Hau, Y & Kang, M. (2016). Extending lead user theory to users’ innovation-related knowledgesharing in the online user community: The mediating roles of socialcapital and perceived behavioral controlYong. International Journal of Information Management, 36, 520–530

Wong, S. (2003). Motivators to creativity in hotel industry. Tourism Manage Journal, 24(5), 551-9.