نقش مدیریت استعداد در اجرای اثربخش استراتژی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعة نقش مدیریت استعداد در اجرای اثربخش استراتژی است. جامعة آماری که توانایی پاسخگویی به پرسشنامه‌های مربوط به موضوع مورد بررسی را داشتند شامل420 نفر از کارکنان دانشگاه ایلام بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 201 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش به‌لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامۀ مدیریت استعداد و اجرای اثربخش استراتژی است. جهت تعیین روایی پرسشنامه‌های مذکور از روایی محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی، از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفتند که به ترتیب 0/887 و 0/910 بدست آمد. برای تحلیل داده‌های بدست آمده از روش معادلات ساختاری با بکارگیری نرم‌افزار آماری لیزرل استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که بین عوامل مدیریت استعداد و اجرای اثربخش استراتژی روابط معناداری وجود دارد. بنابراین انتظار عملکرد با ضریب تأثیر 0/74، انتظار تلاش با ضریب تأثیر 0/77، اثرات اجتماعی با ضریب تأثیر 0/70 و شرایط تسهیل‌گر با ضریب تأثیر 0/48 در اجرای اثربخش استراتژی تأثیر معناداری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


اشرفی، سکینه؛ فرزانه، محمد؛ عزیزی، مهدی. (1394). رابطه مدیریت استعداد و تمایل به ترک خدمت معلمان با نقش میانجی دلبستگی شغلی. اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره سیزدهم، شماره1، صص 137- 165.

اکبری امامی، شهناز؛ مشبکی، اصغر؛ خدادحسینی، سیدحمید؛ کردنائیج، اسدالله. (1394). طراحی الگوی رفتاری اجرای موفق استراتژی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره بیست، شماره1، صص 103- 130.

امینی آلاشتی، احمدعلی و اعرابی، سیدمحمد. (1396). ارائه مدل اجرای استراتژی در شرکت آب و فاضلاب استان تهران. فرایند مدیریت و توسعه، دوره بیست‌و نهم، شماره4، صص 45-78.

بارانی، منوچهر؛ خورشیدی، عباس؛ مشبکی اصفهانی، اصغر؛ حاجیها، علی. (1397). ارائه الگوی مدیریت استعداد به‌منظور کسب مزیت رقابتی. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال ششم، شماره 2، صص 165- 194.

بشیر بنائم، یاسر. (1394). انجام استراتژی، حلقه مفقوده در فرایند اجرا (پیاده-سازی) استراتژی. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست‌و سوم، شماره 86، صص 237-268.

چراغی، نازنین. (1393). بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین‌پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

حاجی‌نبی، کامران؛ رئیسی، پوران؛ اجاق، نرگس السادات. (1391). رابطه‌ی مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان پرستاری بیمارستان‌های شهر کرج. مدیریت اطلاعات سلامت، دوره دهم، شماره 7، صص 946- 971.

داروغه عارفی، ناهید؛ بیگلری، نسرین؛ بحرالعلوم، حسن. (1395). بررسی ارتباط مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس. نشریه مدیریت منایع انسانی در ورزش، سال چهارم، شماره1، صص 47- 59.

سهرابی، روح‌اله؛ جعفری‌سرشت، داود؛ میداندار باسمنجی، فهیمه. (1396). ارائه چهارچوب مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی. فصلنامه پژوهش-های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال نهم، شماره 2 (شماره پیاپی 28)، صص 1- 20.

سید جوادین، سیدرضا و پهلوان شریف، محمدامین. (1396). مدیریت استعداد؛ مبانی و رویکردهای مفهومی. اندیشه مدیریت راهبردی، سال یازدهم، شماره1، صص 141- 170.

طالب‌زاده، سهیل. (1390). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثربخش استراتژی سازمان کارخانجات صنایع غذایی استان آذربایجان غربی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

غفاری، هادی؛ رفیعی، مجتبی؛ صحرانورد، شهناز. (1397). عوامل تأثیرگذار بر مدیریت استعداد با تأکید بر پاداش درونی (مطالعه موردی: کارخانه برفاب شهرکرد). مدیریت بهره‌وری، سال یازدهم، شماره 44، صص 97- 121.

غلامی شیرکوهی، زهره. (1393). بررسی ارتباط بین توانمندی روانشناختی کارکنان و اجرای اثربخش استراتژی (مطالعه موردی: شرکت تولید محور خودرو VAMCO). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت. دانشگاه پیام نور مرکز کرج.

لطفی یامچی، خدیجه؛ کلاته سیفری، معصومه؛ حسینی، الهه. (1396). مدل ساختاری تأثیر مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی و نوآوری در سازمانهای ورزشی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی). نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، سال پنجم، شماره1، صص 35- 48.

مستقیم، زینب و حسین‌زاده، علی. (1396). بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت سازمان با نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: دبیران مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه). فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره3، صص 133- 162.

مصدق‌راد، محمد؛ فیاض بخش، احمد، امینی، فتانه. (1396). چالش‌های تدوین برنامه استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 11، شماره 5، صص 518-531.

نصیری ولیک‌بنی، فخرالسادات؛ عمادی، سیدرسول؛ سرچهانی، زهرا. (1395). تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش.نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، سال سوم، شماره2، صص 221-230.

نظرپوری، امیرهوشنگ؛ موسوی، سیدنجم الدین؛ حکاک، محمد؛ پیرزاد، علی. (1395). طراحی و تبیین مدل سیستمی مدیریت استعداد در دانشگاه‌ها. ارمغان دانش، دوره بیست‌و یکم، شماره 10 (شماره پیاپی 117)، صص 1029- 1040.

یوسفلی، امیر و یوسفلی، زهرا. (1396). سیستم استنتاج سلسه مراتبی فازی برای ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده‌سازی مدیریت استعداد. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره 17، صص 105- 128.

       Gümüş, S., Apak, S., Gümüş, H.G., & Kurban, Z. (2013). An application in human resources management for meeting differentiation and innovativeness requirements of business: talent

management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 794- 808.

Louw, L., Venter, P. (2013). Strategic Management: Developing Sustainability in Southern Africa, third ed. Oxford University Press, Cape Town.

Mankins, M.C., Steele, R. (2011). Turning great strategy into great performance. In: Harvard business Review’s 10 Must Reads on Strategy. Harvard Business Review Press, Boston.

Meyers, M. Ch., Woerkom, M. V., & Dries, N. (2013). Talent-Innate or acquired? Theoretical considerations and their implications for talent management. Human Resource Management Review, 23, 305–321.

Neilson, G.L., Martin, K.L., Powers, E. (2011). The secrets to successful strategy execution. In: Harvard business Review’s 10 Must Reads on Strategy. Harvard business review press, Boston.

Oludayo, O.A., Akanbi, C.O., Obot, B.M., Popoola, S.I., & Atayero, A.A. (2018). Influence of talent retention strategy on employees' attitude to work: Analysis of survey data. Data in Brief, 20, 698-705.

Pinnington, A., Alshamsi, A., Karatas-Ozkan, M., Nicolopoulou, K., Ozbilgin, M., Tatli, A., & Vassilopoulou, J. (2015). Early organizational diffusion of contemporary policies: Narratives of sustainability and talent management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213, 807-811.

Sabuncu, K.U., & Karacay, G. (2016). Exploring Professional Competencies for Talent Management in Hospitality and Food Sector in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 443- 452.

Strydom, K. & Fourie, C.J.S. (2018). The perceived influence of diversity factors on effective strategy implementation in a higher education institution. Heliyon, 4(4), doi:10.1016/j.heliyon.2018.e00604.