نقش واسطه ای توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی دررابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی-‌ همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند  به تعداد 8304 نفر که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 380 نفر انتخاب گردید. برای سنجش متغیر حمایت اجتماعی ادراک‌شده از پرسش‌نامه زیمت و همکاران (1988)، توانمندسازی روان‌شناختی از پرسش‌نامه اسپریتزر و میشرا (1995) و روحیه کارآفرینی از پرسش‌نامه وطن‌خواه و رضایی‌مقدم (1394) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. در خصوص الگوی معادلات ساختاری هنگامی که متغیر حمایت اجتماعی ادراک‌شده، متغیر پیش‌بین در نظر گرفته شد و روحیه کارآفرینی متغیر ملاک بودند از برازش خوبی برخوردار بود و روابط بین مؤلفه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی در سطح 0/05 معنادار بود. یافته‌ها در مورد متغیر میانجی نشان داد که توانمندسازی روان‌شناختی نقش میانجی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‌آبادی، ریحانه؛ عسگری، علی و طاهرپور، فاطمه(1397). تحلیل رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و مؤلفه‌های روحیه کارآفرینی. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و  حسابداری و حسابرسی پویا. تهران. ایران، صص 13-24.

امینی، علیرضا؛ مزروعی، اسماعیل و آقاجری، معصومه(1396). نقش توانمندسازی روانشناختی و تمایل به کارآفرینی کارکنان در رابطه بین بازارگرایی و نوآوری سازمانی. مجله مدیریت بازرگانی، 9(2)، 233-258.

جهانیان، رمضان(1389). بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در آموزشکده های فنی وحرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامة علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 2(2)، 1-24.

حسینی، سید یعقوب و خسروی لقب، زهره(1396). شناسایی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری و کارآفرینی دانشجویان دختر (مورد مطالعه:دانشجویان رشته مدیریت دانشگاههای دولتی شهر تهران). مجله علوم اجتماعی: زن و جامعه، (2)، 35-56.

جوبیجارکلی, پرویز و مهرداد گودرزوندچگینی(1396). تاثیر توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد شغلی در اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان، دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

حسن پور، محمد؛ میرزایی، حسین؛ پاشاپور، حمید (1395). تحلیل تاثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر کارآفرینی سازمانی؛ هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران.

رحیمی، مریم و نادری،نادر(1396). بررسی رابطه ی عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل کمیته امداد استان کرمانشاه. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران.

زائری, سمیه؛ خواجه،  نجمه و تمیمی، مهدی( 1395).  رابطه‌ی حمایت اجتماعی ادراک شده با مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی درزنان سرپرست خانوار. ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری.کرمان، شرکت علم محوران آسمان.

زالی، محمدرضا؛ مدهوشی، مهرداد و کردنائیج، اسدالله(1386). ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان( مورد مطلعه دانشگاه مازندران). فصل‌نامه مدرس علوم انسانی،11(55)، 81-113.

سلیمان پور عمران،محبوبه؛ اسماعیلی شاد، بهرنگ و مرتضوی کیاسری، فاطمه(1397). رابطه توانمندی روان‌شناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه. مجله توانمندسازی سرمایه انسانی، 1(1)، 17-31.

صحرایی، رضا مراد؛ عرفانی،نصراله؛ شعبانی بهار، غلامرضا؛ منصف، علی و حسین نژاد، علی‌عباس(1394). رابطه توانمند سازی و حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر همدان. مجله مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(6)، 83-91.

صیاد، سیروان؛ وهابی، احمد؛ وهابی، بشری؛ صیادی، مهناز؛ روشنی، دائم و امانی، منا(1394). بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه. نشریه توسعه آموزش در علوم پزشکی، 10(25)، 59-67.

طغرایی، محمدتقی؛رضوانی، مهران؛مبارکی، محمدحسن؛یداللهی فارسی، جهانگیر و میرزایی، زینب(1395). شناسایی عوامل محیطی موثر بر کارآفرینی فرهنگی در صنایع دستی عشایری. مجله اقتصاد فضا و توسعه روستایی، (17)، 3-19.

عسکراوغلی، ناصر و عابدی،رحیم(1392). تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری توانمندسازی. مجله توسعه کارآفرینی، 6(3)، 105-124.

قاسمی، علیرضا و آریان پوران، سعید (1390). رابطه حمایت اجتماعی و تجانس فرهنگی با سلامت روان و تاب‌آوری دانشجویان. پژوهش‌نامه علوم اجتماعی. 1، 25-70.

کریمی،سعید؛ بیمنز، هارم؛ چیذری، محمد و مولدر، مارتین(1391). بررسی تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی. توسعه کارآفرینی،5(3)، 105-124.

مالک‌پور،کامران و دلاور،علی(1395). نقش آموزش‌های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقا آن. مجله پژوهش‌های تربیتی.(31)، 1-27.

Abdollahpour, S., & Keramat, A. (2016). The Impact of Perceived Social Support from Family and Empowerment on Maternal Wellbeing in the Postpartum Period.  Journal of Midwifery & Reproductive Health, 4 (4), 779-787.

Bahar, H.H. (2010). The effects of gender, perceived social support and sociometric status on academic success. Social and Behavioral Sciences, 2, 3801-3805.

Dearkins, D., & Freel, M.E. (2002). Entrepreneurship and small firms. Third edition. London: Mc Graw-Hill.

Digan, Sh. P., Sahi, G. K., Mantok, S., & Patel, P. C. (2019). Women’s Perceived Empowerment in Entrepreneurial Efforts: The Role of Bricolage and Psychological Capital. Journal of Small Business Management, 57(1), 206–229.

Fantaye, M. D. (2019). Factors Affecting Entrepreneurial Intention among Graduating Students at Debre Berhan University, Ethiopia. Journal of Investment and Management, 8(1), 25-31.

Farooq, M. S. (2018). Modelling the significance of social support and entrepreneurial skills for determining entrepreneurial behaviour of individuals: A structural equation modelling approach. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development

Gomez Lacap, J. P. (2018). Social Entrepreneurial Intentions of University Students in Pampanga, Philippines. Journal of Entrepreneurship and Business, 6(1), 1-16.

Gurel, E; Alting, L., & Daniele, R. (2010). Tourism students’ entrepreneural intentions. Annals of Tourism Research, (3) 37, 69-646.

Gülaçt, F. (2010). The Effect of Perceived Social Support on Subjective Well-Being. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(38), 44–49.

Lacap, J. P. G., Dwi Mulyaningsih, H., & Ramadani, V. (2018). The mediating effects of social entrepreneurial antecedents on the relationship between prior experience and social entrepreneurial intent: The case of Filipino and Indonesian university students. Journal of Science and Technology Policy Management, 9(3), 329-346

Laura, J. F., Graham J. R., Naomi, S., & Cribbie, R. (2007). Social Support, Self-Esteem, and Stress as Predictors of Adjustment to University among First-Year Undergraduates. Journal of College Student Development, 48(3), 259-274.

Lee, L., Wong, P., Foo, M., & Leuny, A. (2011). Entrepreneurial intentions: the influence of organizational and individual factors. Journal of Business Venturing, 25(3): 124-36.

Mahboobi, T., & Toreh, N. (2008). Pathology of creativity and innovation of university. Islamic University Journal, 12(1), 75-125.

Mishra, A. K. (1992). Organizational response of crisis: the role of mutual trust and top management teams. Ph.D. Dissertation, university of Michigan.

Orozco, V. (2007). Ethnic Identity, Perceived Social Support, Coping Strategies, University Environment, Cultural Congruity, and Resilience of Latina/o College Students. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University. The Ohio State University.

Mixon, R. E. (2015). Perceived Parental Supportiveness: A Protective Factor of Adolescent Risk-Taking Behaviors. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University, 1-113. 

Sale, J. E. M. (2009). Oncology employees valued patient-oriented research over quality of work-life research: a qualitative study. Journal of clinical epidemiology 61,471-474.

Spreitzer, Gretcehn. M. (1995).Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement and validation, Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1456.

Sylvia Nabila A., A., & Dayang Haryani, D. A. (2016). Determinants of Entrepreneurial Intention among Undergraduate Students in Malaysia. Fifth International Conference on Marketing and Retailing (5TH INCOMaR). Procedia Economics and Finance 37 (2016) 108 – 114.

Van Dam, K., & Schipper, M. (2010). Runhaar P. Developing a competency –based frame work for teachers’ entrepreneurial behavior. Teaching and Teacher Education. 26(4), 965-71.

Whetten, D. S & Cameron, K. (1995). Developing Management skills. 3 edition, New York. NY: Hapercollins publisher.

Zimet, G. D; Dahlem, N. W; Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52(1), 30-41.