بررسی رابطه مدیریت دانش و بهره‌وری سازمان با نقش واسطه‌ای نوآوری در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

یکی از ضرورتهای مدیریت سازمانی، افزایش بهره‌وری سازمان، در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه، با هدف دست‌یابی به حداکثر بازدهی است. در این زمینه شیوه‌های مختلفی از جمله طرح روش‌های نوین مدیریتی و نوآوری‌های سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی نقش مدیریت دانش بر بهره‌وری با نقش واسطه‌ای نوآوری در اداره کل آموزش‌و‌پرورش استان زنجان می‌پردازد. جامعه‌ آماری پژوهش شامل تمامی‌کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان است. که با روش تمام شماری،  از 200 پرسشنامه توزیع شده، 195 پرسشنامه عودت داده شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش جوزف حداد، بهره‌وری مورجسون و هامفری و نوآوری وانگ و احمد بود که روایی با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی آن به ترتیب 0/96 ، 0/94 ، و 0/93 محاسبه گردید. تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. نتایج یافته‌ها نشان داد که بین مدیریت دانش و افزایش بهره‌وری سازمانی با اثر کل  بالاتر از 0/4 رابطه معنادار وجود دارد. از طرفی، مولفه نوآوری با ضریب همبستگی 0.712 نقش واسطه‌ای قابل قبولی در افزایش بهره‌وری اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، عباداله. (1395). رابطه خلاقیت و نوآوری با بهره‌وری منابع انسانی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 7، شماره 3،  پیاپی 27، صص 222-209.

جهانیان, رمضان و حیدری، آزاده و یوسفی، معصومه. (۱۳۹۶). مدیریت مدرسه محور، دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد رشت، 22 و 23 آذر، صص 194-162.

جورابچی, مهناز و خسروی, علی اکبر. (1395). تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران. مجله نوآوری های مدیریت آموزشی، دوره5، شماره1, صص 154-135

سرمد، زهره و حجازی، الهه و عباس بازگان. (1390). روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.

سعادت، اسفندیار، صادقی، منصور. (1384). طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه سازی برای خلاقیت در موسسات پژوهشی کشور (حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ، مجله دانشور رفتار، دوره 12، شماره 4، صص 46-35.

عالیپور، رمضان و مردای، نوروز(1392) بررسی میزان بکارگیری مدیریت دانش در مدیران آموزش و پرورش. کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها، 29 بهمن ماه، شیراز.

Andreeva, T., & Kianto, A. (2011). Knowledge processes, knowledge-intensity and innovation: A moderated mediation analysis. Journal of Knowledge Management, 15(6), 1016 –1034.

Aranda D. A., Molina-Fern.ndez L.M. (2002). Determinants of innovation through a knowledge-based theory lens, Industrial management, & Data systems, Volume 102, Number 5, Pp.296-308.

Bvznjany Farhi, B. Mahdavi, M. Abbasi. (2010). Factors influencing job satisfaction or dissatisfaction, Jornal of Human Rasource Management. 2(3): 10 – 21

Donate, M. J. & Sánchez de Pablo, J.D. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. Journal of Business Research. 68. Pp. 360–370.

Effron .M, Gandossy. R & Goldsmith.M. (2005). Human Resources in the 21 st Century.

Girtz. B. (2005). The quality concept in higher educational, "http: //www.uou.uadom .uu.se/kvalad/bidrkonf.html.

Hau, Y. S., Kim, B., Lee, H., & Kim, Y. (2013). The effects of individual motivationsand social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharingintentions. International Journal of Information Management, 33(2), 356–366.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modelling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115 –135.

Ho, A.L. (2011). Meditation, learning, organizational innovation and performance. Industrial Management & Data Systems, 111(1), 113-131.

Klarsfeld, A. (2009). The diffusion of diversity management: The case of France, Scandinavian Journal of Management, 25(4), 363-373.

Lambert, W. E. (2010). Servant leadership qualities of principals, organizational climate, and student achievement: A correlation study. Dissertation Abstract. Nova Southeastern University.

Mina, A., Bascavusoglu-Moreau, E., Hughes, A. (2014). Open service innovation andthe firm’s search for external knowledge. Res. Policy, 43 (5), 853–866.

Nonaka, I, & Takeuchi. (2016). The Knowledge – Creationg company, Oxford Univesity press

Palvalin, M., van der Voordt, T., & Jylhä, T. (2017). The impact of workplaces and selfmanagement practices on the productivity of knowledge workers. Journal of Facilities Management, Vol 63. Pp. 96-107.

Sauk Hau, Y & Kang, M. (2016). Extending lead user theory to users’ innovation-related knowledgesharing in the online user community: The mediating roles of socialcapital and perceived behavioral controlYong. International Journal of Information Management, 36, 520–530

Wong, S. (2003). Motivators to creativity in hotel industry. Tourism Manage Journal, 24(5), 551-9.