ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)

2 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

3 استاد دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و ارائه الگوی مفهومی مسیر شغلی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است و داده‌ها از طریق میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش اساتید و خبرگان سازمانی به تعداد 20 نفر و سپس تعداد 141 نفر از کارکنان سازمان مورد نظر بوده که به روش نمونه‌گیری هدفمند و تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. در تعیین پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری الفای کرونباخ 971/0و ضرایب لاوشه 95/0= CVR ، 97/0 = CVI می‌باشند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی - استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مقوله محوری مطالعه حاضر مشتمل بر 7 بعد و 23 مؤلفه می‌باشد و با توجه به شرایط زمینه‌ای مدل نهایی ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


افخمی اردکانی. مهدی و رضا. (1390). طراحی و تبیین مدل مسیر شغلی و تعهد سازمانی در پژوهشگاه صنعت نفت. فصلنامه علوم و مدیریت ایران. سال ششم. و روان شناسی دانشگاه الزهراء(س). شماره 15. صص 53-78. 
استیل. بران. (2008). اندازه‌گیری لنگرگاه‌های شغلی و نقش آن در تناسب شغلی و رضایت و تعهد شغلی. ترجمه حسین محمدی.sciencedirect.com .
الوانی، سید مهدی، (1382). خط مشی دانش آفرین، ضرورت بقا در سازمان های امروز. فصلنامه راهبردی مجلس، شماره 41، 39-15.
آهی، پرویز (1391). طراحی مدل برنامه‌ریزی مسیر شغلی افسران مرزبانی ناجا. رساله‌ی دکتری. دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی.
پارسائیان، علی، اعرابی، محمد ( 1378 ). مدیریت رفتار سازمانی. تهران. دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ اول.
پردلان، نوشین، سرمد، علی رضا، متقی حامد ( ۱۳۹۵). بررسی رسالت مسیر شغلی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی. دانشکده علوم تربیتی.
حاتم، ناهید، کشتکاران، علیرضا، حیدری ارجلو، پروانه. (1389). ارزشیابی ابعاد مسیر شغلی کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طرح تحقیقاتی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
خائف الهی، احمد، شرافت، شاهپور ( 1393). تأثیر ابعاد شغلی با توجه به عوامل شغلی بر پی‌آمدهای سازمانی. فصلنامه‌ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. دانشگاه امام حسین (ع)، شماره 4. صص 182 – 157.
رسولی، رضا (1391). مدیریت منابع انسانی. تهران. انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ سوم.
رجب زاده، علی، الهی، شعبان (1387). طراحی مدل در برنامه‌ریزی شغلی کارکنان سیستم بانکی. دو ماهنامه دانشگاه شاهد. شماره 29. صص 52 – 40.
سید جوادین، سید رضا (1387). نگاه دانش، مفاهیم کلیدی مبانی مدیریت منابع انسانی. تهران. انتشارات نگاه دانش. چاپ دوم.
سلطانی، ایرج، عباس، محمدی اکبری، شائمی، علی ( 1392). ارائه الگویی نوین در توسعه و یکپارچه‌سازی نظام کارراهه‌ی شغلی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان. فصلنامه مدیریت دانش. شماره 12. صص 131- 117.
شاوون، رویا، نسل سراجی، عالی (1395). مدیریت مسیر شغلی ابزار توسعه منابع انسانی سازمان. برگزیده مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه نیروی انسانی. تهران.
صادقی، هسنیجه، جعفری، زهرا، عابدی، محمد رضا، زهره، لطیفی، علیخانی، بهرام(1391). تأثیر کشف مسیر شغلی بر زندگی حرفه‌ای. سومین کنفرانس ملی مشاوره شغلی. دانشگاه آزاد اسلامی خمین شهر.
صفرزاده، حسین، احمدی شریف، محمود، ذاکری، علیرضا (1392). مدیریت منابع انسانی پیشرفته( مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها ). تهران. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. چاپ دوم.
عباس‌پور، عباس ( 1388). مدیریت منابع انسانی پیشرفته( رویکردها، فرایندها و کارکردها). تهران. انتشارات سمت. چاپ اول.
مهداد، علی (1385). روان‌شناسی امور کارکنان. اصفهان. انتشارات جنگل. چاپ اول.
مهر منش، حسن، یادگاری، رضا ( 1393). مدیریت منابع انسانی. تهران. انتشارات کارآفرینان بزرگ. چاب دوم.
معالی تفتی، مرجان، تاج‌الدینی، یوسف ( 1388). جانشین پروزی، کلید نجات در بحران استعدادها. مجله تدبیر. شماره 199. صص 97-81.
قلی پور. آرین. (1391). مدیریت منابع انسانی(مفاهیم، تئوری‌ها و کاربردها). تهران. انتشارات سمت.
کلر. لئون. (2010). موفقیت مسیر شغلی زنان در صنعت هوا – فضا. ترجمه حسین محمدی. رساله دکترا. دانشگاه کلر مونت مونیخ.
هولزلو. کاتارینا. (1391). طراحی و پیاده‌سازی کارراهه مدیران پروژه.  ترجمه محمد ابراهیمی. .
هندی الشاوی، فایق، نیما(2010). بررسی مسیر شغلی زنان مدیر در لبنان(مطالعه موردی دانشگاه بیروت). ترجمه محمد تمنایی. پایان‌نامه ارشد. دانشکده مدیریت دانشگاه بیروت.
Clare, Leon (2010). The success of the women's career path in the aerospace industry. Translation by Hossein Mohammadi PhD thesis. Clare Mont-Munich University
Hindi al-Shawi, Fayyah, Nima (2010). A survey of the career path of female managers in Lebanon (Case Study of Beirut University). Senior Thesis. University of Beirut Faculty of Management.
Keplin and John Sol (2014). Investigate the Effective Dimensions of the Future of the Job Path of Global Managers. Translation by Hossein Mohammadi IRGC Earthquake Studies Center. Knowledge Management Site.
Katharinehulzlo (1391). Design and implementation of project managers. Translation by Mohammad Ebrahimi. Quarterly Journal of Applied Knowledge. University of Berlin. Al-Zor website.
Neo, John (2010). Investigating and Analyzing Effective Dimensions on the Job Librarianship at the University of Albania. Paidan Senior Letter. Translation by Mohammad Karimzadeh. Journal of Behavioral Sciences, University of Munich, El Zenica site.
Zellin et al. (2015). Identify the competencies and experiences of the pathways of psychologists at Ohio University. Ph.D thesis, translation of Hossein Mohammadi. Al-Zor website.