رابطه مولفه‌های تنوع نیروی کار با عملکرد کارکنان دانشگاه زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تأثیر تنوع نیروی کار بر عملکرد کارکنان در موسسه تحصیلات عالی دانشگاه زنجان بود. برای شکل دهی به نیروی کار در سازمان‌ها، اقدامات قانونی مختلفی توسط دولت مطرح شده است. با این حال، این اقدامات قانونی به صراحت بر وادار نمودن سازمان‌ها به پذیرش تنوع تمرکز می‌‌کنند و در نتیجه، نیاز کسب و کار به آن و نحوه تأثیرگذاری آن بر پیامدهای رفتاری کارکنان نظیر عملکرد کارکنان را در نظر نمی گیرند. به این دلیل، این مطالعه به بررسی اثرات تنوع نیروی کار بر عملکرد کارکنان در دانشگاه می‌پردازد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی استاتید دانشکده‌های فنی و انسانی(N=199) بودند که بر اساس اهداف پژوهش،91 نفر استاد غیر بومی بصورت نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و در دسترس انتخاب شدند.در این تحقیق، پرسشنامه تنوع نیروی کار و پرسشنامه عملکرد کاری کارکنان مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که اثر پیش بینی کنندگی متغیر تنوع سنی بیشتر از سایر متغیرها بوده است.

کلیدواژه‌ها


اردکانی، محمد شاکر، ابزری، مهدی، شائمی برزکی، علی، فتحی، سعید. (۱۳۹۶). بررسی تأثیر مدیریت تنوع بر پیامدهای رفتاری با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی فرهنگ سازمانی در صنعت فولاد ایران. مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره ۱۵، شماره ۱، 68-43.

حقیقی، محمدعلی، جزنی، نسرین، قاسمی، محمد. (۱۳۸۹). طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره ۲، 55-41.

خراسانی، اباصلت، ملکی، حاتم، معارف وند، زهرا (۱۳۹۲). نقش مدیریت تنوع در بهبود کیفیت کار تیمی؛ تأملی بر تجربه تیم‌های کاری شرکت ساپکو. دو فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دوره ۶، شماره ۱۰، 26-9.

شعبانی بهار، غلامرضا، نیکوفر، مرتضی، عرفانی، نصراله، حمیدی، مهرزاد. (۱۳۹۳). نقش مدیریت تنوع در بالندگی سازمانی اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال سوم، شماره ۲، 138-127.

عدلی، فریبا، نیاز آذری، کیومرث. (۱۳۸۸). رابطه مدیریت تنوع نیروی کار و دانش‌آفرینی سازمانی در آموزش عالی ایران. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال دوم، شماره ۳، 134-115.

مظفری، محمدمهدی، فتحی نژاد، آزاده سادات. (۱۳۹۶). بررسی اهمیت مدیریت تنوع و نقش آن در فعالیت‌های منابع انسانی. دومین کنفرانس بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه ایران-تهران.

Arokiasamy, A. R. A. (2013). Literature review on workforce diversity, employee performance and organizational goals: A concept paper. Researchers World, 4(4), 58.

Backes-Gellner, U., & Veen, S. (2015). Positive effects of ageing and age-diversity in innovative Companies. Human Resource Management Journal, 23(3), 279-295

Bamberger, P. A., Biron, M., & Meshoulam, I. (2014). Human resource strategy: Formulation, implementation, and impact. London, UK: Routledge.

Bleaney, M., & Dimico, A. (2016). Ethnic diversity and conflict. Journal of Institutional Economics, 14(7), 1-22.

Boehm, S. A., & Kunze, F. (2015). Age diversity and age climate in the workplace. In Aging workers and the employee-employer relationship. New York, USA: Springer InternationalPublishing.

Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2013). Hegemonic masculinity: rethinking the concept.

 

Revista Estudos Feministas, 21(1), 241-282.

Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). Organization development and change. Boston, USA: Cengage learning.

Daniel, C. (2009). The effects of higher education policy on the location decision of individuals: Evidence from Florida's Bright Futures. Scholarship Program. Regional Science and Urban Economics, 8(39), 553-562.

Dastane, O., & Eshegbe, J. W. (2015). Effect of diversity elements at workplace: An empirical study. International Journal of Accounting and Business Management, 3(1), 62-69.

Dike, P. (2013). The impact of workplace diversity on organisations (Degree thesis, Arcada University of Applied Science, Finland).

D'Netto, B., Shen, J., Chelliah, J., & Monga, M. (2014). Human resource diversity management practices in the Australian manufacturing sector. The International Journal of Human Resource Management, 25(9), 1243-1266.

Eugene, C., Lee, K., Tan. S., Tee, S. & Yang, P. (2011). Effects of workforce diversity on employee performance. Journal of Social Science, 20(1), 173-198.

Hambrick, D. C., Humphrey, S. E., & Gupta, A. (2015). Structural interdependence within top management teams: A key moderator of upper echelons predictions. Strategic Management Journal, 36(3), 449-461.

Hassan, R. (2013). Factors influencing turnover intention among technical employees in information technology organization. International Journal of Arts and Commerce, 3(4), 23-36

Hur, Y., & Strickland, R. A. (2015). Diversity Management Practices, Do They Make A Difference? Examining Consequences of Their Adoption in Local Governments. Public Administration Quarterly, 39(2), 325.

Martin, J. N., & Nakayama, T. K. (2015). Reconsidering intercultural (communication) competence in the workplace: A dialectical approach. Language and Intercultural Communication, 15(1), 13-28.

Nishii, L. H. (2013). The benefits of climate for inclusion for gender-diverse groups. Academy of Management Journal, 56(6), 1754-1774.

Odhiambo, O. W. (2014). Workforce diversity and its effects on employee performance: a case of Mbita sub county Homa-Bay County in Kenya (Doctoral dissertation, Moi University).

Osabiya, B. J. (2015). The effect of employee’s motivation on organizational performance. Journal of Public Administration and Policy Research, 7(4), 62-75.

Patrick, H. A., & Kumar, V. R. (2012). Managing workplace diversity. Sage Open, 2(2), 278-296.

Peretz, H., Levi, A., & Fried, Y. (2015). Organizational diversity programs across cultures: effects on absenteeism, turnover, performance and innovation. The International Journal of Human Resource Management, 26(6), 875-903.

Rizwan, M., Khan, M. N., Nadeem, B., & Abbas, Q. (2016). The Impact of workforce diversity towards employee performance: Evidence from banking sector of Pakistan. American Journal of Marketing Research, 2(2), 53-60.

Saxena, A. (2014). Workforce diversity: A key to improve productivity. Procedia Economics and Finance, 3(11), 76-85.

Selvaraj, P. C. (2015). The effects of work Force diversity on employee performance in Singapore organisations. International Journal of Business Administration, 6(2), 17-30.

Sharma, A. (2016). Managing diversity and equality in the workplace. Cogent Business & Management, 3(1), 121-136.

Shifnas, M. F., & Sutha, J. (2016). Impact of effective workforce diversity management on employees’ performance in construction sector. Human Resources Management Journal, 45(2), 131-145.

Tracy, R. L. & David E. M. (2011). Choosing workers' qualifications: No experience necessary?

 

International Economic Review, 34(3), 479-502.

Van Knippenberg, D., Van Ginkel, W. P., & Homan, A. C. (2013). Diversity mindsets and the performance of diverse teams. Organizational Behaviour and Human Decision Processes,

 

121(2), 183-193.