تبیین رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و جو سازمانی نوآورانه مدل سیگل و کایمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت/مؤسسه آموزش عالی قدیر لنگرود

2 گروه مدیریت،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران/دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت،دانشگاه پیام نور/دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده

نوآوری سازمان‌های بخش دولتی و گرایش آنان به سوی شرکتی شدن و تمرکز زدایی به دلیل عدم انعطاف پذیری در ساختارهای سنتی جنبشی را ایجاد کرده است که نقش کارکنان و نیاز به توانمندی آنان به عنوان مرکز ثقل هرگونه تلاش برای کاهش اندازه سازمان و بهبود خدمات به مردم مورد تأیید قرار داده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جوّ سازمانی نوآورانه و مؤلفه هایش با توانمنـدسازی روانشناختی در کارکنان سازمانهای دولتی شهـرستان‌های رودسر و املش در استان گیلان می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمانهای دولتی شهرستان‌های رودسر و املش در سال 1394 تشکیل می دهند که تعداد 168 نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه جوّ سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر را تکمیل نمایند. جهت تحلیل داده‌ها، از شاخص‌های میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جوّ سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روانشناختی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین در سطح معناداری 001/0 حمایت از خلاقیت با اعتماد و نیز تأمین منابع برای نوآوری با تاثیرگذاری و اعتماد رابطه معناداری دارند. و در سطح معناداری 005/0 بین تأمین منابع جهت نوآوری با خودمختاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


الوانی، سید مهدی. (1389). مدیریت عمومی. چاپ چهل و یکم، تهران: نشرنی، 1389.
براتی احمدآبادی، هاجر.، عریضی، حمیدرضا.، و نوری، ابوالقاسم. (1389). رابطه بین جو سازمانی و وجدان کاری با عملکرد شغلی، فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال چهارم، شماره 13، بهار 1390، ص 81-65.
بودلایی، حسن.، کوشکی جهرمی، علیرضا.، و ستاری نسب، رضا. (1390). یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقه‌های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سامانی. فرایند مدیریت و توسعه، شماره 75، بهار 1390، ص93- 67.
رجب بیگی، مجتبی.، حسینی، سیده الهام.، و حسینی، سیده راحله. (1392). بررسی ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت شناختی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان ادارت آموزش و پرورش تنکابن و رامسر. اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، کرمان: خرداد1392.
رضاییان، علی. (1388). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
ساعت چی، محمود. (1385). روانشناسی کاربردی برای مدیران. چاپ هشتم، تهران: نشر ویرایش.
سلاجقه، سنجر.، پور رشیدی، رستم.، و موسایی، محمود. (1392). تحلیل توانمندی روانشناختی کارکنان و ارتباط آن با مدیریت دانش. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 23، شماره 72، ص 118-99.
سید عامری، میر حسن.، و اسمعیلی، محمدرضا. (1389). رابطه بین توانمندسازی، تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران. مجله مدیریت ورزشی، شماره 7، زمستان 1389، ص144- 125.
شریفی، اصغر.، و آقاسی، صدیقه. (1389). بررسی رابطه بین عملکرد مدیران با سلامت سازمانی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال اول، شماره 4، زمستان 1389، ص 168-149.
صفرزاده، سحر.، نادری، فرح.، عسگری، پرویز.، عنایتی، میرصلاح الدین.، و حیدری، علیرضا. (1391). رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن. فصلنامه زن و فرهنگ، سال چهارم، شماره 14، زمستان 1391، ص 82 – 61.
عبدالهی، بیژن.، و نوه ابراهیم، عبدالرحیم. (1385). توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی. (چاپ اول). انتشارات نشر.
عیوضی، حق رضا.، نوری، خدیجه.، و بدیعی، هانیه. (1393). بررسی رابطه بین جو سازمانی و سلامت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت کشوری. سومین همایش علوم مدیریت نوین، شهریور 1393.
فریاد، لعیا.، خوراکیان، علیرضا و ناظمی، شمس الدین. (1393). بررسی نقش واسط اشتیاق شغلی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار نوآورانه در کارکنان. نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه شیراز، مهرماه 1393.
فیضی، طاهره و ذوالفقاری مقدم، آسیه. (1387). شناسایی متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر قم. فرهنگ مدیریت، سال ششم، شماره 18، ص151-123.
کاظمی، رضا. جعفری مقدم، سعید و سهیلی، سارا. (1391). شناسایی میزان تاثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت). توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، تابستان 1391، ص 86- 67 .
مرادی، محمود. عبداللهیان، فرزانه و صفردوست، آتیه. (1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت (بهبود و تحول) سال 22، شماره 69، زمستان 1391، ص 149- 121.
نادری، فرح و صفرزاده، سحر. (1393). رابطه عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جوّ سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روانشناختی و رفتار مدنی سازمانی. دانش و پژوهش در روانشناختی کاربردی، سال پانزدهم، شماره 3، تابستان 1393، ص 68- 56.
نصیری پور، امیر اشکان. نوه ابراهیم، عبدالرحیم. طبیبی، سید جمال الدین. ابزاره، علی و ایزدی، احمد رضا. (1392). بررسی وضعیت توانمندسازی روانشناختی در بیمارستانهای استان قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره 7، شماره 14. مهر و آبان .1392، ص62-56.
همایون زاده هبائی، رضا و حاج علیان، فرشاد. (1393). شناسایی ارتباط میان جو سازمانی و نوآوری کارکنان سازمان. کنفرانس تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت، شیراز: تیر ماه 1393.
 
Hogel. M, Parbotear. K. P., & Munson C.L. (2003). Team- Level antecedents of individuals, knowledge networks, Decencies sciences, vol 34(4). p: 741-770.
Littrell, R . (2007). Influences on employee preferences for empowerment practices by the ideal manager. International journal of inter cultural relations, Vol 31,87–110.
Rivkin, I.V., & Siggelkow, N. (2008). Balancing search and stability: Interdependencies among elements of organizational design. Management Science, Vol 49, 290-311.
Spreitzer, G. M., & Doneson, D. (2005). Musings on the past and future of employee empowerment. In T. G. Cummings (Ed.), Handbook of organizational development: Forthcoming. Thousand oaks, CA: sage.
Van deven, A. (1986). Central problems in the management of innovation. Management science, Vo1 32(5). p: 590-607.