بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان در صنعت بانکداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

سرمایه انسانی در فضای رقابتی امروز جهان، مهم‌ترین و با ارزش‌ترین سرمایهء کشورهاست. باتوجه به اهمیت مدیریت استعداد و نقش کلیدی آن در ایجاد مزیت قابتی و تعهد که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت دارند، این پژوهش در راستای بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان است. در همین راستا تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع جمع‌آوری داده، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و روش نمونه‌گیری هم به صورت تصادفی ساده بوده و در نمونه‌ای از بانک‌های خصوصی واقع در شهر تهران انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان تاثیر مثبتی دارد(تایید فرضیه اصلی). همچنین در بررسی فرضیه‌های فرعی یعنی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد عاطفی و تعهد هنجاری تایید شد اما فرض این‌که مدیریت استعداد تاثیر مثبتی با تعهد مستمر دارد با توجه به ضریب معناداری 1.65 و قرار گرفتن در دامنه 1.96 و 1.96- رد شد.

کلیدواژه‌ها


آرین خصال، مهشید. (1390). "بررسی تطبیقی عملکرد منابع انسانی نخبه با دیگر کارکنان سازمان در شرکت ملی نفت ایران(نفت فلات قاره)"، پایان نامه ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
حاج کریمی، عباسعلی. ، و سلطانی، مرتضی. (1390). بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد(مطالعه موردی صنعت ماشین الات و تجهیزات صنعتی کشور). مدیریت فرهنگ سازمانی، 95-116.
حسینی، ابوالحسن. (1390). نقش مدیریت استعداد در تامین و حفظ منابع انسانی مستعد. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 205-181.
ساروقی ، احمد. (1375). تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت. فصلنامه مدیریت دولتی شماره 35، 73-65.
شائمی، علی. ، علامه، سید محسن. ، و عسکری، محبوبه. (1392). استراتژی مدیریت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفی کارکنان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت، 75-47.
صیادى، سعید. ، محمدى، مرضیه، و نیک پور، امین. (1391). بررسى رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلى کارکنان در ستاد مرکزى صندوق تامین اجتماعى. فرایند مدیریت و توسعه، 148-133.
مستقیمی، زینب، و حسینزاده، علی. (1396). بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر خالقیت سازمان با نقش میانجی اعتماد سازمانی )مورد مطالعه: دبیران مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه(. فصلنامة علمی، پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. 162-133.
معالی تفتی، مرجان. (1390). بررسی عوامل موفقیت در مدیریت استعدادها و چالشها و موانع پیاده سازی آن در گروه سایپا. پایان نامه ارشد-دانشگاه تهران-دانشکده مدیریت
Amit, R. , & Schoemaker, P. H. (1993). Strategic assets and organisational rent”,. Strategic Management Journal, 33-46.
Ataee Khoram، Layla. Samadi, Abbas. (2013). Relationship of Talent Management and Organizational Creativity in Maskan Bank of Hamedan. Middle-East Journal of Scientific Research ، 728-731.
Bates, S. (2004). Getting Engaged. HR Magazine, 49, 2, 44–51.
Baumruk, R. (2004). The Missing Link: The Role of Employee Engagement in Business Success. Workspan, 47, 48–52.
Bhatnagar, J. (2007). Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention. Emerald , 640-663.
Byham, W. C. , Smith, A. B. , &Paese, M. J. (2002). Grow your own leaders. How to identify
Cappelli, P. (2004). Talent Management in the 21st Century. Singapore Management University, 1-16.
Cheloha, R. , & Swain, J. (2005). Talent management system key to effective succession planning. Canadian HR Reporter, 5-7.
Devi, Saloni, 2017, impact of talent management on organizational performance. Role of employee engagement. International Journal of Management Studies. 2231-2528
Falcone, p. (2006). Preserving restless top performers: keep your top performers engaged so they don’t jump ship once job opportunities arise. HR Magazine
Gumus, Sefe ، Apak, sudi ، gulnihal, Hande. Kurban, Zuhal. (2013). An application in human resources management for meeting differentiation and innovativeness requirements of business: talent management. ELSEVIER ، 749 – 808.
HR Focus. (2006). Critical issues in HR drive 2006 priorities: number 1 is talent management. HR Focus. ,8-9
Jeevan Jyoti، R. D Jyoti، و Jyoti Sharma. (2013). IMPACT OF TALENT MANAGEMENT ON EMPLOYEE EFFECTIVENESS. Scribd
Joo, B. K. , &Mclean, G. N. (2006). Best employer studies: a conceptual model from a literature review and a case study. Human Resource Development Review, 228-257.
Juhdia, N. , Pa’wan, F. , & Hansaram, R. M. (2013). HR practices and turnover intention: the mediating roles of organizational commitment and organizational engagement in a selected region in Malaysia. The International Journal of Human Resource Management, 24 No 15, 302-319.
Kahn, W. A. (1990). An exercise of authority”. Organizational Behavior Teaching Review, 28-42.
Kesler, G. C. (2002). Why the leadership bench never gets deeper: ten insights about executive talent development. Human Resource Planning, 32-34.
Khalvand, f. & Abbaspour, a. (2013). Optimizing Talent Management Process; A Case Study in PONE Company. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 3(9) 43-54.
Kong, Ying. (2009). A Study on the Job Engagement of Company Employees. CCSE ، 65-68.
Lockwood, N. R. (2007). Leveraging Employee Engagement for Competitive Advantage: HR’s Strategic Role. SHRM, 1-12.
Markos, S. , & Sridevi, M. S. (2010). Employee Engagement: The Key to Improving Performance. International Journal of Business and Management, 89-96.
Michaels, E. , Handfield-Jones, H. , &Axelrod, B. (2001). The War for Talent. Harvard Business School Press, 1-9.
Morrow, P. (1983). Concept Redundancy in Organizational Research: The Case of Work Commitment. Occupational Behavior, 40-56.
Richman, A. (2006). Everyone Wants an Engaged Workforce Hoe can You Create it? Workspan, 49, 36–39.
Sweem, S. (2009) .Leveraging Employee Engagement through a Talent Management Strategy: Optimizing Human Capital through Human Resources and Organization Development Strategy in a Field Study .UMI.16-25.
Vural, Y., VARDARLIER, P& ,.AYKIR, A. (2012). The Effects of Using Talent Management With Performance Evaluation System Over Employee Commitment .ELSEVIER.. 340-349.
WELLINS, R. S., SMITH, A. B., & ERKER, S. (2010). Nine best practices for effective talenet management. Development Dimensions International , 1-14.